Chinese giant salamander ปลาทารกสุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์

Chinese-giant-salamander

ซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีน เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน มีชื่อภาษาจีนแปลว่า ปลาทารกมีลักษณะรูปร่างหัวกลมแบนใหญ่ ลำตัวแบน ตาเล็กมากแต่ปากกว้างมาก ภา read more